ARTIST - JAPAN
Arai, Jun-ichi - Japan
Fujita, Keizo - Japan
Furukawa, Shozo - Japan
Hangai, Manabu - Japan
Ide, Hisaya - Japan
Inaba, Naoto - Japan
Iwanaga, Hiroshi - Japan
Jeong, Heekyun - Japan/Korea
Johnson, Jorie - USA/Japan
Johnston, Jan M. - USA/Japan
Kageyama, Chuji - Japan
Kurata, Tamae - Japan
Kurume Kasuri Weavers Guild - Japan
Maeda, Masahiro - Japan
Matsuoka, Izumi - Japan
Milgrim, Richard - USA/Japan
Mitsushima, Kazuko - Japan
Morita, Eiichi - Japan
Murashima, Jun - Japan
Nakagawa, Hirotaka - Japan
Onuki, Zenji - Japan
Sato, Hiroshi - Japan
Shimada, Kyoko - Japan
Sudo, Reiko - Japan
Suzuki, Goro - Japan
Suzuki, Junko - Japan
Tanaka, Hideho - Japan
Tanaka, Kenji - Japan
Tanimoto, Yoh - Japan
Teramoto, Mamoru - Japan
Yabumoto, Sakae - Japan
Yoneda, Kazu - Japan
Yoshida, Akira - Japan
Yoshimura, Masaya - Japan
Yuki, Yoshiaki - Japan