Jun-ichi Arai Hisaya Ide Hee Kyun Jeong Shirobe Kobayashi
Futoshi Kurihara Takumi Kuroiwa Warren MacKenzie Meiko Minazumi
Zenji Onuki Kyoko Shimada Hideo Tanaka Yoshiaki Yuki