Jun-ichi Arai Hinrichi Kroger Izumi Matsuoka Kazuko Mitsushima
Jun Murashima Shirobe Kobayashi Yoshiaki Yuki