Jun-ichi Arai Chon Goni Peter Lane Mamoru Teramoto
Hisaya Ide Warren MacKenzie Kensaku Uke Masaya Yoshimura
Hiroshi Iwanaga Jun Murashima Masayuki Yamashita Yoshiaki Yuki
Hee Kyun Jeong Kyoko Shimada Kai Yasui  
Shirobe Kobayashi Yoh Tanimoto Akira Yoshida